ПРОЕКТ РІШЕННЯ Таращанської міської ради "Про затвердження Правил загального водокористування на території Таращанської міської ради"

26.03.2018 09:27

ПРОЕКТ рішення Таращанської міської ради правила водокористування.docx (32,1 kB)ПРОЕКТ

 

ТАРАЩАНСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від __ ________ 2018 року                                                     №___-__-VІІ

м. Тараща

 

«Про затвердження Правил загального водокористування на

території Таращанської міської ради»

 

1.        У відповідності до Водного кодексу України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища“, Закону України „Про тваринний світ“, Закону України „Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів“, Закону України „Про аквакультуру“, Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах“ від 06.03.2002 року № 264, Правил охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджених Наказом Міністерства України з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 03.12.2001 року №272, Правил любительського та спортивного рибальства, затверджених наказом Державного комітету рибного господарства України від 28.09.1999 року № 19 та враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань містобудування, землекористування, охорони довкілля та екологічної безпеки,

Таращанська  міська  рада  в и р і ш и л а:

1.      Затвердити Правила загального водокористування на території Таращанської міської ради згідно з додатком.

2.      Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Таращанської міської ради.

3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, землекористування, охорони довкілля та екологічної безпеки.

 

Міський голова                                      В.В.Велієв

 

Додаток 

до рішення Таращанської міської ради

____________№ ____________


 

Правила

загального водокористування на

території Таращанської міської ради

 

1. Загальні положення

1.1.        Правила загального водокористування на території Таращанської міської ради (далі – Правила) розроблені з метою забезпечення раціонального використання водних ресурсів комунальної власності, їх збереження та охорони від забруднення, засмічення, поліпшення стану водних об'єктів, попередження нещасних випадків та надзвичайних ситуацій при здійсненні загального водокористування, а також дотримання прав водокористувачів на користування цими ресурсами.

1.2. Правила розроблені на підставі Конституції України, Водного кодексу України, Законів України: „Про охорону навколишнього природного середовища“, „Про тваринний світ“, „Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів“, „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про аквакультуру“, Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах“ від 06.03.2002 року № 264, Правил охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджених Наказом Міністерства України з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 03.12.2001 року №272, Правил любительського та спортивного рибальства, затверджених наказом Державного комітету рибного господарства України від 28.09.1999 року № 19 та інших нормативно-правових актів України.

1.3. Правила є обов'язковими для підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також для громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які здійснюють водокористування на водних об’єктах, що знаходяться на території Таращанської міської ради.

1.4. Дія Правил поширюється на всі водні об’єкти на території Таращанської міської ради, за винятком випадків, передбачених цими Правилами та чинним законодавством.

1.5. Терміни, що застосовуються в Правилах, використовуються у такому значенні:

водний об'єкт - природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (річка, озеро, водосховище, ставок, канал, водоносний горизонт);

водний об’єкт загального користування - водний об'єкт, який не перебуває в оренді (користуванні) фізичних або юридичних осіб і не закріплений за суб’єктами рибогосподарської діяльності;

водні живі ресурси (водні біоресурси) - сукупність водних організмів (гідробіонтів), життя яких неможливе без перебування (знаходження) у воді. До водних біоресурсів належать прісноводні, морські, анадромні та катадромні риби на всіх стадіях розвитку, круглороті, водні безхребетні, у тому числі молюски, ракоподібні, черви, голкошкірі, губки, кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку, водорості та інші водні рослини;

водні ресурси - обсяги поверхневих і підземних вод відповідної території;

забір води - вилучення води з водного об'єкта для використання за допомогою технічних пристроїв або без них;

засмічення вод - привнесення у водні об'єкти сторонніх предметів і матеріалів, що шкідливо впливають на стан вод;

любительське рибальство - безоплатне добування (вилов) водних біоресурсів у порядку загального використання, у дозволених обсягах, для особистих потреб (без права реалізації) знаряддями вилову, встановленими для цього правилами рибальства. В інших випадках любительське рибальство здійснюється на праві спеціального використання;

місця масового відпочинку людей на водних об’єктах - земельні ділянки берегової території з прилеглим водним простором, призначені для організованого відпочинку людей на прибережних захисних смугах водних об'єктів або островах, та водні об'єкти, на яких розташовані засоби розваг і атракціони, а також місця для занять водними видами спорту та місця любительського і спортивного рибальства;

пляж - земельна ділянка берегової території, яка прилягає до водного об’єкта та призначена для масового відпочинку людей;

спортивне рибальство - вид любительського рибальства, що здійснюється у порядку загального використання, з установленням певних вимог до проведення спортивних змагань або кваліфікаційних нормативів;

Інші терміни застосовуються в значенні встановленому в Законі України „Про аквакультуру“, Законі України „Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів“ та інших нормативно-правових актах України.

 

2. Водні об’єкти та землі водного фонду

на території Таращанської міської ради

2.1. До водних об'єктів громади належать природні або створені штучно елементи довкілля, в яких зосереджуються води (річки, озера, ставки, канали, водоносні горизонти).

2.2. Підземні води, які є джерелом централізованого водопостачання, поверхневі води (озера, річки, канали), що знаходяться і використовуються на території більш як однієї області, а також їх притоки всіх порядків, розташовані на території Таращанської міської ради, належать до водних об'єктів загальнодержавного значення.

2.3. Водні об'єкти на території Таращанської міської ради, які не віднесені до водних об'єктів загальнодержавного значення, належать до водних об'єктів місцевого значення:

2.3.1. підземні води, які не можуть бути джерелом централізованого водопостачання.

2.3.2. поверхневі води, що знаходяться і використовуються в межах Таращанської міської ради.

2.4. До земель водного фонду належать землі, зайняті:

2.4.1. річками, озерами, іншими водними об’єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами;

2.4.2. прибережними захисними смугами вздовж річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами;

2.4.3. гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них.

 

3. Загальне водокористування

3.1. Загальне водокористування здійснюється громадянами для задоволення їх потреб (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об'єктів без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць).

3.2. Загальне водокористування здійснюється безкоштовно, без закріплення водних об'єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів.

3.3. На водних об'єктах, наданих в оренду або в постійне користування (користування), загальне водокористування допускається на умовах, встановлених орендарем або користувачем, за погодженням з органом, який надав водний об'єкт в оренду або в постійне користування. Орендар (користувач), зобов'язаний доводити до відома населення умови водокористування, а також про заборону загального водокористування на водному об'єкті, наданому в оренду.

3.4. Якщо орендарем (користувачем) або органом, що надав водний об’єкт в оренду (користування) не встановлено таких умов, загальне водокористування визнається дозволеним без обмежень.

3.5. Водні об'єкти надаються в користування на умовах оренди або постійного користування без обмеження права загального водокористування, крім випадків, визначених законом.

Орендарі (користувачі) водного об'єкта зобов'язані передбачити місця для безоплатного забезпечення права громадян на загальне водокористування (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство тощо). При визначенні таких місць перевага надається традиційно розташованим місцям масового відпочинку.

3.6. У межах населених пунктів забороняється обмеження будь-яких видів загального водокористування, крім випадків, визначених ст.47 Водного кодексу України.

3.7 Заборона загального водокористування водними об'єктами, наданими в користування на умовах оренди, та їх нецільове використання є підставою для розірвання договору оренди.

 

 

 

4. Купання

4.1. На водних об’єктах загального користування купання та масовий відпочинок людей дозволяється тільки у місцях масового відпочинку, визначених місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, згідно з Порядком обліку місць масового відпочинку населення на водних об’єктах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2002 року №264, за наявності паспорта пляжу та розгорнутого рятувального поста.

4.2. На водних об’єктах, наданих в оренду (користування), місця для купання та масового відпочинку людей визначаються орендарями (користувачами) за погодженням з органом, що надав водний об’єкт в оренду (користування).

4.3. Якщо орендарі (користувачі) водних об’єктів не визначили місця для купання та масового відпочинку людей в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами України, то ці місця може визначити орган, що надав водний об’єкт в оренду (користування).

4.4. Людям, які відпочивають у місцях масового відпочинку на водних об’єктах громади, забороняється:

4.4.1. запливати за межу купання на акваторії, яку огороджено буями;

4.4.2. підпливати до моторних суден, вітрильників, веслових човнів та інших плавзасобів;

4.4.3. залізати на технічні та попереджувальні знаки, буї та інші предмети;

4.4.4. використовувати рятувальні засоби не за призначенням;

4.4.5. стрибати у воду зі споруд, не пристосованих для цього, і в місцях, де невідомі глибина та стан дна;

4.4.6. розпивати спиртні напої і купатися в нетверезому стані;

4.4.7. організовувати у воді ігри, пов'язані з пірнанням та захватом тих, хто купається;

4.4.8. забруднювати і засмічувати водні об’єкти та територію пляжів;

4.4.9. подавати обманні сигнали тривоги заради жарту;

4.4.10. залишати без нагляду малолітніх дітей;

4.4.11.використовувати для плавання автомобільні камери, плоти, лежаки, дошки;

4.4.12. використовувати моторні, вітрильні, веслові човни, інші гребні і моторні плавзасоби, водні велосипеди, швидкісні моторні плавзасоби, водні мотоцикли в зонах пляжів, у громадських місцях купання при відсутності буйкового огородження пляжної зони і в межах цієї зони.

 

5. Користування маломірними суднами та іншими плавзасобами

5.1. При користуванні громадянами маломірними суднами та іншими несамохідними плавзасобами забороняється:

5.3.1. завантажувати плавзасоби понад визначену вантажопідйомність і пасажиромісткість;

5.3.2. заходити на плавзасобах в акваторії, відведені для купання;

5.3.3. плавати і підходити до берега в місцях масового відпочинку людей;

5.3.4. брати на плавзасоби дітей віком до 7 років;

5.3.5. видавати на прокат плавзасоби і кататися на них дітям до 16 років без супроводу дорослих;

5.3.6. розпивати спиртні напої і користуватись плавзасобами у стані сп'яніння;

5.3.7. використовувати рятувальні засоби та інше спеціальне обладнання і спорядження не за призначенням;

5.3.8. користуватися плавзасобами особам, які не вміють плавати;

5.3.9. пірнати у воду з борту плавзасобу, переходити під час руху з плавзасобу на плавзасіб, з місця на місце в плавзасобі.

5.4. Користувачі плавзасобів зобов'язані надавати допомогу людям, які потерпають на воді.

5.5. Катання дітей на човнах та інших плавзасобах дозволяється тільки у присутності дорослих за умови виконання всіх заходів безпеки - наявності рятувальних засобів (жилет, пояс).

5.6. Під час катання дітей на човнах та інших плавзасобах дорослі, що організовують ці заходи, повинні стежити за тим, щоб човен не був перевантажений понад установлену вантажопідйомність.

5.7. Дітям, які перебувають на плавзасобах, не дозволяється сидіти на бортах, переходити з місця на місце, розгойдувати човен, пірнати з човнів у воду.

5.8. Відповідно до вимог нормативно-правових актів України користуватися плавзасобами дітям до 16 років не дозволяється.

 

6. Любительське та спортивне рибальство

6.1. Любительський і спортивний лов водних живих ресурсів для власних потреб дозволяється всім громадянам України, іноземцям, а також особам без громадянства у порядку визначеному Правилами любительського та спортивного рибальства, затвердженими наказом Державного комітету рибного господарства України від 28.09.1999 року № 19, Тимчасового Порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства, затвердженого Постановою Кабінету МіністрівУкраїни від 28.09.1996 року №1192 та інших нормативно-правових актів України.

6.2. Любительське і спортивне рибальство (далі – любительське рибальство) на водних об’єктах загального користування здійснюється безоплатно та без надання спеціальних дозволів.

6.3. Об’єктами любительського рибальства можуть бути будь-які види риб і водних безхребетних, за винятком видів, вилов яких заборонено нормативно-правовими актами, що регулюють рибальство в Україні.

6.4. Лов риби, інших водних живих ресурсів здійснюється:

6.4.1. на водних об’єктах загального користування – безкоштовно;

6.4.2. на водних об’єктах, наданих громадським об’єднанням для організації любительського рибальства:

- членам таких об’єднань – безкоштовно за їх членськими квитками;

- іншим громадянам – за платними відловлювальними картками, які видаються цими об’єднаннями;

6.4.3. на водних об’єктах, наданих в оренду або в постійне користування (користування), де впроваджене платне рибальство, лов з берега, з човнів або з криги – за плату, встановлену орендарем або користувачем водного об’єкту за погодженням з органом, що надав водний об’єкт в оренду (користування).

6.4.4. на водних об’єктах, які використовуються суб’єктами рибогосподарської діяльності, де впроваджене платне рибальство, лов з берега, з човнів або з криги – за плату, встановлену цими суб’єктами за погодженням з органом, що надав водний об’єкт в оренду (користування);

6.4.5. Право безоплатного рибальства на водних об’єктах, де впроваджене платне рибальство, а також на тих, що закріплені за громадськими об’єднаннями, надається (за наявності відповідного посвідчення):

- інвалідам І та ІІ груп;

- учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЄС І та ІІ категорій, а також дітям до 16 років;

- в інших випадках, встановлених нормативно-правовими актами, що регулюють рибальство в Україні.

6.5. На водних об’єктах, наданих в оренду або в постійне користування (користування), де не визначено умов здійснення любительського рибальства, воно здійснюється на загальних підставах відповідно до ст. 47 Водного кодексу України.

6.6. Орендарі (користувачі) водних об’єктів та суб’єкти рибогосподарської діяльності, які у порядку, встановленому нормативно-правовими актами, що регулюють рибальство в Україні, впровадили платне рибальство повинні доводити це до відома населення шляхом встановлення інформаційних плакатів в межах водного об’єкту, які за своїм розміром та змістом будуть нести інформацію щодо порядку здійснення платного рибальства на даному водному об’єкті.

 

7. Обмеження та припинення загального водокористування

7.1. У разі маловоддя, загрози виникнення епідемій та епізоотій, а також в інших випадках, передбачених нормативно – правовими актами України, права орендарів (користувачів) водних об’єктів можуть бути обмежені або змінені умови водокористування з метою забезпечення охорони здоров'я людей, охорони навколишнього природного середовища та в інших державних інтересах. При цьому пріоритетність надається використанню вод для питних і побутових потреб населення.

7.2. Права орендарів (користувачів) водних об’єктів обмежуються також під час аварій або за умов, що можуть призвести чи призвели до забруднення вод, та при здійсненні невідкладних заходів щодо запобігання стихійному лиху, спричиненому шкідливою дією вод, і ліквідації його наслідків.

7.4. Таращанська міська рада встановлює місця, де обмежується чи забороняється загальне водокористування за поданням органів державної виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах розвитку водного господарства, санітарного та епідемічного благополуччя населення, охорони навколишнього природного середовища, та інших державних органів.

7.5. У випадку встановлення обмежень загального водокористування Таращанська міська рада зобов’язана повідомляти про це населення.

 

8. Водокористувачі

8.1. Водокористувачами на території Таращанської міської ради є підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи.

8.2. Водокористувачі можуть бути первинними і вторинними.

8.2.1. Первинні водокористувачі - це ті, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води.

8.2.2. Вторинні водокористувачі (абоненти) - це ті, що не мають власних водозабірних споруд і отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають стічні води в їх системи на умовах, що встановлюються між ними. Вторинні водокористувачі можуть здійснювати скидання стічних вод у водні об'єкти також на підставі дозволів на спеціальне водокористування.

 

9. Основні права водокористувачів

9.1. Водокористувачі мають право здійснювати загальне та спеціальне водокористування у порядку, встановленому цими Правилами та іншими нормативно – правовими актами України, вимагати від орендаря (користувача) водного об'єкту підтримання належної якості води за умовами водокористування, використовувати водні об'єкти на умовах оренди, вимагати від власника водного об'єкта або водопровідної системи підтримання належної якості води за умовами водокористування, споруджувати гідротехнічні та інші водогосподарські об'єкти, здійснювати їх реконструкцію і ремонт, передавати для використання воду іншим водокористувачам на визначених умовах, здійснювати інші функції щодо водокористування в порядку, встановленому законодавством.

9.2. Права водокористувачів охороняються законом.

9.3. Порушені права водокористувачів підлягають поновленню в порядку, встановленому нормативно – правовими актами України.

 

10. Обов'язки водокористувачів

10. При здійсненні загального водокористування водокористувачі зобов'язані:

10.1. раціонально використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення і поліпшення якості вод;

10.2. використовувати водні об'єкти відповідно до цілей та умов їх надання;

10.3. дотримуватись встановлених санітарних та інших вимог щодо утримання водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, не допускати в цих зонах утворення стихійних сміттєзвалищ, миття автотранспорту, тощо;

10.4. утримувати в належному стані зони санітарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання, прибережні захисні смуги, використовувати ефективні сучасні технічні засоби і технології для утримання своєї території в належному стані, а також здійснювати заходи щодо запобігання забрудненню водних об'єктів стічними (дощовими, сніговими) водами, що відводяться з неї;

10.5. не допускати забруднення, засмічення водойм, знищення водних та навколоводних рослин і тварин, здійснювати погоджені у встановленому порядку технологічні, лісомеліоративні, агротехнічні, гідротехнічні, санітарні та інші заходи щодо охорони вод від вичерпання, поліпшення їх стану, а також припинення скидання забруднених стічних вод;

10.6. дотримуватись правил поведінки на воді, протипожежної безпеки;

10.7. не допускати порушення прав, наданих іншим водокористувачам, а також заподіяння шкоди господарським об'єктам та об'єктам навколишнього природного середовища;

10.8. вживати заходів щодо недопущення аварійних забруднень водойм, а у випадку їх виникнення своєчасно інформувати органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;

10.9. надавати допомогу у виконанні невідкладних робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води;

10.10. виконувати інші обов'язки щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, встановлені нормативно – правовими актами України.

 

11. Відповідальність за порушення правил загального водокористування

11.1. Порушення правил загального водокористування тягне за собою відповідальність, встановлену нормативно – правовими актами України.

11.2. Відповідальність несуть особи, винні у:

11.2.1. недотриманні правил загального водокористування;

11.2.2. самовільному захопленні водних об'єктів;

11.2.3. забрудненні та засміченні вод, земель водного фонду;

11.2.4. руйнуванні русел річок, струмків та водотоків або порушенні природних умов поверхневого стоку;

11.2.5. пошкодженні водогосподарських та гідрометричних споруд і пристроїв;

11.2.6. в інших випадках, встановлених нормативно – правовими актами України.

 

12. Прикінцеві положення

12.1. Правила вступають в дію з моменту затвердження рішенням Таращанської міської ради та опублікування на офіційному веб-сайті або у засобах масової інформації.

12.2. У разі прийняття нових нормативно – правових актів України або внесення змін в діючі, які встановлять інші умови загального водокористування, ніж передбачені цими Правилами, в Правила вносяться відповідні зміни.

 

 

 

Секретар Таращанської міської ради                                  Ю.Г.Щербатюк