Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Таращанської міської ради «Про затвердження нормативів для одиниці створеної потужності об’єкта будівництва міста Тараща на ІІ півріччя 2018 року».

26.05.2018 13:14

Розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 №1160-ІV (зі змінами), Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151) і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Таращанської міської ради, як регуляторного акта.

  1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання.

Проект рішення виконавчого комітету Таращанської міської ради «Про затвердження нормативів для одиниці створеної потужності об’єкта будівництва міста Тараща на II  півріччя 2018 року.» передбачає що у разі, якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі нормативів для одиниці створеної потужності об’єктів, тому виникла необхідність розроблення відповідних нормативів одиниці створюваної потужності що будуть застосовуватися в місті Тараща.

   Розмір пайової участі замовника будівництва об'єкта  у розвиток  інфраструктури м. Тараща визначається у договорі, укладеному з Таращанською міською радою Київської області, відповідно до встановленого Таращанською міською радою розміру пайової участі замовника у відсотках від загальної кошторисної вартості будівництва або визначеної оціночним актом на об'єкти, для будівництва яких виготовлення проектно-кошторисної документації не передбачено чинним законодавством.  

Цим регуляторним актом пропонується затвердити нормативи для одиниці створеної потужності об’єкта будівництва міста Тараща, згідно прогнозованих середньорічних показників опосередкованої вартості спорудження об’єктів за регіонами України та середньою вартістю згідно із актами готовності та деклараціями міста Тараща .

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

Так

 

Держава

Так

 

Суб’єкти господарювання,

Так

 

 

2.         Цілі державного регулювання.

Основним завданням запропонованого регуляторного акта є удосконалення системи відносин між органами місцевого самоврядування і особами , які здійснюють забудову в місті Тараща та збільшення надходжень до місцевого бюджету.

3.         Визначення альтернативних способів

3.1.    

Вид альтернативи

 

Опис альтернативи

 

Альтернатива 1

Залишення існуючої ситуації

Альтернатива 2

Прийняття данного регуляторного акта

 

3.2.     Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Витрати

 

Альтернатива 1

 

Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що жодний нормативно – правовий акт не встановлює конкретних одиниць створюваної потужності об’єкта будівництва в кожному окремо взятому населеному пункті, тому існує  потреба у прийнятті даного нормативного акта.

 

 

 

 

      __

 

 

 

Альтернатива 2

 

Буде сприяти додатковим надходженням коштів до міського бюджету; стимулювати фізичних та юридичних осіб – інвесторів (забудовників) до раціонального та ефективного використання об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста; створювати рівні, чітко визначені умови для різних категорій суб’єктів  господарювання.

 

- залучення замовників будівництва (реконструкції) до пайової участі у розвитку інфраструктури міста дозволить створити нові та проводити реконструкцію діючих об’єктів міської інфраструктури, а також буде сприяти рівномірному розвитку інфраструктури по всій території міста.

 

 

 

 

 

 

 

__

 

3.2.1.  Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Не надходження додаткових коштів до міського бюджету

Альтернатива 2

Затвердження нормативів для одиниці створеної потужності об'єкта будівництва забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури нарахування та сплати внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Бровари.

 

Витрати часу на впровадження регуляторного акта:

     - підготовка регуляторного акта та забезпечення його виконання;

-   проведення процедури з відстеження результативності його дії.

 

 

3.2.2.  Оцінка впливу на сферу інтересів громадян.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Збільшить надходження до місцевого бюджету, що сприятиме рівномірному розвитку інфраструктури міста

Відсутні

 

  1. Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання .

Визначення кількості суб’єктів господарювання , що підлягають під регулювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання ,що підлягають під дію регулювання, одиниць

 

 

2

2

4

Питома вага групи у загальній кількості відсотки

 

 

0,5

0,5

-

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

 Відсутні

Альтернатива 2

Встановлення чіткої процедури нарахування та сплати пайового внеску на розвиток інфраструктури міста.

Витрати пов'язані із сплатою пайового внеску

Витрати суб'єктів господарювання на впровадження регуляторного акта.

Витрати на одного суб’єкта господарювання малого підприємництва, які виникають в наслідок дії регуляторного акта      .                                 

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Для розрахунку використовується розмір мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2018 – 3723,00 грн. У погодинному визначенні розмір становить 22,41 грн. (ст. 8 Закону України від 07.12.2017 № 2246-VІІІ).

 

№ п/п Витрати

За рік

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень - -

-

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень - -

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

4 год. 22,41 грн. = 89,64

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень - -

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень - -

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

60.0

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень Не передбачається

-

8

Інше (уточнити), гривень -

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1+3 + 4 + 5 + 6 + + 7 + 8), гривень

149,64

10

Кількість суб’єктів, на яких буде поширено регулювання, одиниць

26

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

598,56

 

  1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Не забезпечує досягнення цілей.

Альтернатива 2

Затвердження нормативів для одиниці створеної потужності об'єкта будівництва у місті

вирішена

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

1

0

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2

4

0

Проблема вирішена

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Існування проблеми

х

Альтернатива 2

 Вирішення проблеми

х

 

5.         Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання проблеми

Даним регуляторним актом передбачається, затвердити нормативи для одиниці створеної потужності об'єкта будівництва міста Тараща що дозволить:

  • введення правового порядку залучення та використання міською радою коштів фізичних та юридичних осіб - замовників будівництва (реконструкції) на розвиток інфраструктури міста, який  буде відповідати вимогам чинного законодавства;
  • надання механізму виконавчому комітету міської ради для здійснення повноважень щодо, визначення вартості створення одиниці потужності об’єктів містобудування, загальна кошторисна вартість яких не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами;
  • збільшення надходжень до міського бюджету для проведення фінансування капітальних вкладень в розвиток міської інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

Організаційні заходи для впровадження регулювання:

  • розробка регуляторного акта - проекту рішення виконавчого комітету Таращанською міської ради «Про затвердження нормативів для одиниці створеної потужності об’єкта будівництва міста Тараща на II  півріччя 2018 року.»;
  • - оприлюднення регуляторного акта - проекту рішення виконавчого комітету Таращанської міської ради «Про затвердження нормативів для одиниці створеної потужності об’єкта будівництва міста Тараща на II  півріччя 2018 року.».
  • - розгляд проекту регуляторного акта та прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом Таращанської міської ради «Про затвердження нормативів для одиниці створеної потужності об’єкта будівництва міста Тараща на II  півріччя 2018 року.».

            Після прийняття регуляторного акта він підлягає оприлюдненню в районній газеті «Таращанський край» та на офіційному сайті Таращанської міської ради.

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими  розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

            Спеціалісти органу місцевого самоврядування несуть витрати пов’язані з розробкою регуляторного акта, контролем за його виконанням, проведенням аналізу та заходів по відстеженню результативності.

            Строк, який займають усі етапи прийняття регуляторного акта (розробка, оприлюднення, аналіз та інші регуляторні процедури) відповідно до плану діяльності Таращанської міської ради та її виконавчого комітету, становить 2 місяці. При витраті 1 повного робочого дня в тиждень на кожний етап, за весь термін матимемо – 8 годин на регуляторні процедури. Заробітна плата розробника регуляторного акта за 1 год. становить 44,98 грн.

Загальна сума витрат на прийняття 1 регуляторного акта органу місцевого самоврядування складає 359,84  грн.

Виконавчий комітет Таращанської міської ради:

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва)

Планові витрати часу на процедуру

 

Вартість часу співробітника органу державної влади(заробітна плата)

 

Оцінка кількості процедур  за рік, що припадають на одного суб’єкта

 

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання (за рік), гривень

 

1.Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

1

44,98

3

4

179,92

2.Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання

1

44,98

12

4

2159,04

3.Підготовка, затвердження та опрацювання,реалізація одного окремого акта про порушення вимого регулювання

-

-

--

-

-

4.Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

5. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

6.Інші адміністративні процедури (уточнити)

-

-

-

-

-

Разом за рік

 

 

 

 

2338,96

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємства

№п/п

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік

1

Виконавчий комітет Таращанської міської ради

 

2338,96

  1. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акта – ІІ півріччя 2018 року.

 

8.         Визначення показників результативності акта

 Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено такі показники

 

Показники результативності:

Розмір  надходжень коштів  до  міського бюджету  пов'язаних з дією акта (тис.грн.)

Кількість укладених договорів про пайову участь (шт.)

Кількість замовників на будівництво , які у відповідності до рішення звільнені від внесення цільових коштів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

      Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведено до набрання чинності регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності буде здійснено за 3 місяці до закінчення дії даного регуляторного акта.

При проведенні відстеження використовуватися показники надходжень до місцевого бюджету.

 

 

 

 

 

         Міський голова                                                                          В.В. Велієв